Зарегистрироваться на вебинар
×
  • +38 (044) 22 11 307, 38 (067) 572 00 85, +38 (067) 572 00 91

Кадровые вопросы

Проект Трудового кодексу: кваліфікаційні характеристики — чи будуть зміни?

Кожен із працівників кадрових служб, керівники, а також інші управлінці з питань кадрової політики підприємства знайомі з певними правилами та обов’язковими нормами, які висуваються до розроблення посадових (робочих) інструкцій, працевлаштування за рішенням атестаційної комісії, внесення змін і доповнень до трудових договорів (контрактів), звуження чи розширення трудових обов’язків тощо. Звісно, всі ці та інші умови містяться в трудовому законодавстві, однак нормативним документом, який так чи інакше окреслює такі питання, є Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників (далі — ДКХП), Випуск 1, затверджений наказом Мінпраці від 29.12.2004 р. № 336.

автор:Сергій Кравцов

Проект Трудового кодекса: квалификационные характеристики — будут ли изменения?

Каждый из работников кадровых служб, руководители, а также другие управленцы по вопросам кадровой политики предприятия знакомы с определенными правилами и обязательными нормами, которые выдвигаются к разработке должностных (рабочих) инструкций, трудоустройству по решению аттестационной комиссии, внесению изменений и дополнений в трудовые договоры (контракты), сужению или расширению трудовых обязанностей и т. п. Конечно, все эти и иные условия содержатся в трудовом законодательстве, однако нормативным документом, который так или иначе очерчивает такие вопросы, является Справочник квалификационных характеристик профессий работников (далее — СКХП), Выпуск 1, утвержденный приказом Минтруда от 29.12.2004 г. № 336.

автор:Сергей Кравцов

Вільні вакансії та вимоги роботодавців до статі та віку: є відповідальність

Як часто менеджеру з персоналу, начальнику відділу кадрів або просто кадровикові доводиться давати рек­ламні оголошення щодо наявності вільних вакансій? Відповідь залежить від масштабів підприємства, кількості його видів робіт і штатних працівників. Водночас саме в цьому питанні криється один доволі серйозний чинник: відповідно до статті 11 Закону про зайнятість забороняється в оголошеннях (рекламі) про вакансії зазначати обмеження щодо віку кандидатів, пропонувати роботу лише жінкам або лише чоловікам, за винятком специфічної роботи, яка може виконуватися виключно особами певної статі, висувати вимоги, що надають перевагу одній статі. Отже, розглянемо, що ж це за специфічні роботи та яка існує відповідальність за порушення норм вказаної вище статті.

автор:Сергій Кравцов

Свободные вакансии и требования работодателей к полу и возрасту: есть ответственность

Как часто менеджеру по персоналу, начальнику отдела кадров или просто кадровику приходится давать рекламные объявления о наличии свободных вакансий? Ответ зависит от масштабов предприятия, количества его видов работ и штатных работников. В то же время именно в этом вопросе кроется один достаточно серьезный фактор: в соответствии со статьей 11 Закона о занятости запрещается в объявлениях (рекламе) о вакансиях указывать ограничения по возрасту кандидатов, предлагать работу только женщинам или только мужчинам, за исключением специфической работы, которая может выполняться исключительно лицами определенного пола, выдвигать требования, дающие преимущество одному полу. Итак, рассмотрим, что же это за специфические работы и какая существует ответственность за нарушение норм указанной выше статьи.

автор:Сергей Кравцов

Списки № 1 та № 2 для призначення пенсій на пільгових умовах: скорочення

Уряд своєю постановою від 24.06.2016 р. № 461 затвердив нову редакцію списків виробництв, робіт, професій, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах. Постанова сприятиме обґрунтованому визначенню права працівників, зайнятих на роботах із шкідливими та важкими умовами праці, на пенсію за віком на пільгових умовах, що, в свою чергу, дозволить оптимізувати витрати на пільгове пенсійне забезпечення відповідної категорії громадян.

автор:Олександр Носіков

Списки № 1 и № 2 для назначения пенсий на льготных условиях: сокращение

Правительство своим постановлением от 24.06.2016 г. № 461 утвердило новую редакцию списков производств, работ, профессий, занятость в которых дает право на пенсию по возрасту на льготных условиях. Постановление будет способствовать обоснованному определению права работников, занятых на работах с вредными и тяжелыми условиями труда, на пенсию по возрасту на льготных условиях, что, в свою очередь, позволит оптимизировать расходы на льготное пенсионное обеспечение соответствующей категории граждан.

автор:Александр Носиков

«В умілого і долото рибу ловить...»: відпускаємо працівника вчитися

Освічені працівники — цінність для кожного роботодавця. Тому прагнення вчитися треба підтримувати. Про працюючих учнів і студентів потурбувалася і держава. Такі працівники мають право на навчальну відпустку. Хто, коли, на скільки може піти в навчальну відпустку — відповіді на ці та інші запитання ви знайдете в цій статті.

автор:Олена Усенко, Катерина Скрипкіна

«Ученье — свет, а неученье — тьма»: отпускаем работника учиться

Образованные работники — ценность для каждого работодателя. Поэтому стремление учиться нужно поддерживать. О работающих учениках и студентах позаботилось и государство. Такие работники имеют право на учебный отпуск. Кто, когда, на сколько может уйти в учебный отпуск — ответы на эти и другие вопросы вы найдете в этой статье.

автор:Елена Усенко, Екатерина Скрипкина

Порядок звільнення за власним бажанням з поважних причин

У звичайному випадку звільнення за власним бажанням працівника, який трудиться не за строковим трудовим договором, відбувається через 2 тижні після отримання від працівника заяви. Це випадок, коли працівник просить звільнити його з роботи без причини. Про умови такого звільнення ви вже знаєте з публікації у «ЗКС», № 10/2016, с. 11. Але у певних випадках працівник може і не відпрацьовувати ці 2 тижні. Коли — дізнаєтеся із сьогоднішньої публікації.

автор:Ігор Биць

Порядок увольнения по собственному желанию по уважительным причинам

В обычном случае увольнение по собственному желанию работника, который трудится не по срочному трудовому договору, происходит через 2 недели после получения от работника заявления. Это случай, когда работник просит уволить его с работы без причины. Об условиях такого увольнения вы уже знаете из публикации в «ЗКД», № 10/2016, с. 11. Но в определенных случаях работник может и не отрабатывать эти 2 недели. Когда — узнаете из сегодняшней публикации.

автор:Игорь Быць

Страницы