Зарегистрироваться на вебинар
×
  • +38 (044) 22 11 307, 38 (067) 572 00 85, +38 (067) 572 00 91

Звітність

Звітуємо про працевлаштованих інвалідів у 2016 році

Традиційно на початку року ми публікуємо докладну статтю про заповнення Звіту про зайнятість і працевлаштування інвалідів (форма № 10-ПІ). Оскільки Звіт заповнюють раз на рік, то питань завжди чимало. Хто з роботодавців зобов’язаний працевлаштувати працівників з обмеженими можливостями? Як зареєструватися у спеціальному Фонді? Що треба пам’ятати про заповнення звітності? У нашій публікації ви знайдете відповіді на всі запитання з цієї теми.

автор:Яна Ярошенко

Отчитываемся о трудоустроенных инвалидах в 2016 году

Традиционно в начале года мы публикуем подробную статью о заполнении Отчета о занятости и трудоустройстве инвалидов (форма № 10-ПІ). Поскольку Отчет заполняют раз в год, то вопросов всегда много. Кто из работодателей обязан трудоустроить работников с ограниченными возможностями? Как зарегистрироваться в специальном Фонде? Что нужно помнить о заполнении отчетности? В нашей публикации вы найдете ответы на все вопросы по этой теме.

автор:Яна Ярошенко

Порядок заповнення статистичної форми № 1-ПВ (місячна) «Звіт із праці»

Юридичні особи та їх відокремлені підрозділи є респондентами державних статистичних спостережень. У 2017 році респонденти державних статистичних спостережень зі статистики праці подають поточні звіти з праці за формами № 1-ПВ (місячна) та № 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці», затвердженими наказом Держстату від 10.06.2016 р. № 90. Про те, як заповнити оновлену місячну форму, читайте у цій публікації.

автор:Тетяна Бочкарьова

Порядок заполнения статистической формы № 1-ПВ (месячная) «Звіт із праці»

Юридические лица и их обособленные подразделения являются респондентами государственных статистических наблюдений. В 2017 году респонденты государственных статистических наблюдений по статистике труда подают текущие отчеты по труду по формам № 1-ПВ (месячная) и № 1-ПВ (квартальная) «Звіт із праці», утвержденным приказом Госстата от 10.06.2016 г. № 90. О том, как заполнить обновленную месячную форму, читайте в данной публикации.

автор:Татьяна Бочкарева

Статистична звітність з праці у 2017 році: перелік форм та строки подання

Подання статистичних звітів з праці — один із елементів роботи спеціалістів кадрових і бухгалтерських служб. Статистична звітність складається за даними первинної облікової документації та бухгалтерського обліку згідно з розрахунково-платіжними документами, за якими працівникам були здійснені нарахування та проведені розрахунки із заробітної плати. Тож розгляньмо, яку звітність з праці мають подавати до органів статистики підприємства, установи, організації протягом 2017 року.

автор:Тетяна Бочкарьова

Статистическая отчетность по труду в 2017 году: перечень форм и сроки подачи

Подача статистических отчетов по труду — один из элементов работы специалистов кадровых и бухгалтерских служб. Статистическая отчетность составляется по данным первичной учетной документации и бухгалтерского учета согласно расчетно-платежным документам, по которым работникам были осуществлены начисления и проведены расчеты по заработной плате. Рассмотрим, какую отчетность по труду должны подавать в органы статистики предприятия, учреждения, организации в течение 2017 года.

автор:Татьяна Бочкарева

Звітуємо про виконання 5 % квоти робочих місць за 2016 рік

Настав час згадати про ще один щорічний обов’язок роботодавця — звітувати про виконання 5 % квоти робочих місць. Про те, хто, коли і як повинен подавати відповідний звіт за 2016 рік, ви зараз дізнаєтеся.

автор:Катерина Скрипкіна

Отчитываемся о выполнении 5 % квоты рабочих мест за 2016 год

Пришло время вспомнить об еще одной ежегодной обязанности работодателя — отчитываться о выполнении 5 % кво­ты рабочих мест. О том, кто, когда и как должен подавать соответствующий отчет за 2016 год, вы сейчас узнаете.

автор:Екатерина Скрипкина

Наповідомляли: виправляємо помилки в Повідомленні про прийняття на роботу

Повідомлення про прийняття на роботу роботодавці заповнюють з підвищеною обережністю. Але навіть за такого уважного ставлення помилки все одно трапляються. Радує, що мегаштраф (30 МЗП) застосовують тільки за допуск працівника до роботи без попереднього подання такого документа. Але про все по черзі.

автор:Яна Клиженко

Науведомляли: исправляем ошибки в Уведомлении о приеме на работу

Уведомление о приеме на работу работодатели заполняют с повышенной осторожностью. Но даже при столь трепетном отношении ошибки все равно случаются. Радует, что мегаштраф (30 МЗП) применяют только за допуск работника к работе без предварительной подачи такого документа. Но обо всем по порядку.

автор:Яна Клыженко

Сторінки